หน้าแรก

 

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2548 

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2564

 

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินฝาก

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินฝากประจำ 24 เดือน พ.ศ.2556

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2560

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เดือน พ.ศ.2560

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินรับฝากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560

 

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2548

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบัน เกษียณอายุราชการ เกษียณก่อนอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจำ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2558

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อการให้กู้พิเศษเคหสงเคราะห์ พ.ศ.2559

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้พิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิก พ.ศ.2561

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้กู้เงินแก่สมาชิก พ.ศ.2561

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้กู้เงินแก่สมาชิก พ.ศ.2563

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้กู้เงินแก่สมาชิก พ.ศ.2564

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้กู้เงินแก่สมาชิก พ.ศ.2566

 

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการดำเนินการ

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2548

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2562

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2564

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2548

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2548

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน พ.ศ.2548

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินยืมทดลองจ่าย พ.ศ.2557

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม พ.ศ.2559

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม พ.ศ.2562

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2559

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2563

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2564

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูล การคัดสำเนาและการรับรองสำเนาเอกสาร พ.ศ. 2566

 

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้เงินทุนและสวัสดิการ

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ.2555

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ.2559

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2559

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุรายการ เกษียณก่อนอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจำ พ.ศ.2555

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุรายการ เกษียณก่อนอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจำ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุรายการ เกษียณก่อนอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจำ พ.ศ.2563

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้เงินทุนรักษาระดับปันผล พ.ศ.2561

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2562

 

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ที่ปรึกษา

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2548

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2559

 

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสมาชิก

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2548

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564

 

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2548

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและหน้าที่ พ.ศ.2548

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560

pdf  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

 

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้