เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2564

  suda  
  นางสุดา  เชื้อสิงห์  
  ผู้จัดการ  
     
   kongka  
  นางสาวคงคา  ประสานพิมพ์   
   ผู้ช่วยผู้จัดการ
                                                          
bangon jutalai unalom
นางบังออน  คำเพชร นางจุฑาไล  พลาศรี นางสาวอุณาโลม  พิลาชัย
เจ้าหน้าที่เงินฝาก เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
salisa nanthapong suchat
นางสาวศลิษา  ใจชอบ นายนันทพงศ์  ชยาทิกุล นายสุชาติ  ชนะมี
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
     
  watjanee  
  นางสาววัจนีย์  พิมพาชัย  
  เจ้าหน้าที่บัญชี