ข้อมูลทั่วไป

vision

 

ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ฯ

        สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวโดยสมัครใจของบุคคลที่มีความมุ่งหวังที่จะ ยกฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักอุดมการณ์ สหกรณ์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้สมาชิกดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง มุ่งส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและ ครอบครัว ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ในเชิงบูรณาการ มีการดำเนินธุรกิจของ สหกรณ์ให้กับสมาชิกภายในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 

ประวัติความเป็นมา

        สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี  เดิมชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานีจำกัด”  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2517  โดยมีนายแพทย์  ยรรยง  ภูตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ในขณะนั้น  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ การดำเนินงานในระยะแรก  เป็นการอาสาเข้ามาช่วยกันทำงาน  เพื่อให้สมาชิกโดยให้กู้เงินได้ง่าย  จ่ายดอกเบี้ยในอัตราต่ำกว่าภายนอก  สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินงานที่ผ่านมา  36  ปีที่ผ่านมา  อาศัยสถานที่บางส่วนในตึกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล  อาทิเช่น  ตึกอำนวยการหลังเก่า,ตึก X-rays ,ตึก OPD  และอาคาร 6 ชั้น 5 (ตึกพระวอ-พระตา)      ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  36 ปี ที่ผ่านมา  สหกรณ์ ฯ มีผลงานที่โดดเด่นเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ  เป็น 36 ปี แห่งความภาคภูมิใจของมวลสมาชิก  และหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจนี้ก็คือ  “อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า”  ซึ่งเป็นสำนักงานใหม่ของสหกรณ์  และเป็นศูนย์การค้าเพื่อให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่ว ๆ ไป tower

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 247/1 อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


ตราของสหกรณ์

 

SH Logo

 

มีลักษณะเป็นรูปวงกลม มีรูปงูพันคบเพลิงอยู่ตรงกลางรอบนอกเป็นชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

หมายถึง การรวมพลังมวลสมาชิก เพื่อความแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรือง


การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

1. ธุรกิจรับฝากเงิน ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ และรับฝากเงินจาก สมาชิกและสหกรณ์อื่น

2. ธุรกิจการให้เงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่น

3. ธุรกิจการให้เงินกู้เพื่อการเคหะ เพื่อซื้อรถยนต์และเพื่อซื้อสินค้า แก่สมาชิก

4. ธุรกิจการจัดหารายได้เพิ่ม ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด เช่น การลงทุน ซื้อหุ้นของสถาบันที่มั่นคง ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ การออกตั๋ว สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

5. ธุรกิจการจัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์

6. ธุรกิจการให้บริการอื่นๆ แก่สมาชิก กระทำการต่างๆ ตามที่ อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าว ข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อขาย หรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สิน แก่สมาชิกหรือของสมาชิก

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้