คณะกรรมการชุดที่50

  คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 
   piwan  
   นายไพวัณ  วัฒนราษฎร์  
     ประธานกรรมการ  
     
wanpen   praijompon
 นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา              นายพรายจุมพล  สายเสมา
 รองประธานกรรมการคนที่1         รองประธานกรรมการคนที่2
     
wassana   kanika
นางสาววาสนา  อุปสาร   นางสาวกรรณิการ์  ยุภาศ
เลขานุการ   ผู้ช่วยเลขานุการ
     
 lakana    wanida
 นางลักขณา  ทองมี    นางวนิดา  เมฆวิมล
เหรัญญิก   ผู้ช่วยเหรัญญิก
     
 chansak ulai   arunrat
 นายชาญศักดิ์  จึงมั่นคง นางอุไร  เจนวิทยา  นางอรุณรัตน์  ศุภวรรณาวิวัฒน์ 
 กรรมการ กรรมการ   กรรมการ
     
 vilai sinthon   rudee
 นางวิไล  สมนึก นายสินทร  จันทะสาต   นางฤดี  แก้วคำไสย์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
saman   lita
 ว่าที่ร้อยเอกสมาน  บุญช่วย   นางลีต้า  อาษาวิเศษ 
กรรมการ   กรรมการ
คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้