คณะกรรมการชุดที่49

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49
chansak
นายชาญศักดิ์  จึงมั่นคง
  ประธานกรรมการ
   
paiwan wanpen
นายไพวัณ  วัฒนราษฎร์ นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา
รองประธานกรรมการคนที่1 รองประธานกรรมการคนที่2
   
lukkana  janthana
นางลักขณา  ทองมี นางจันทนา  พูลผล
 เลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ
   
kannika wassana op
นางสาวกรรณิการ์  ยุภาศ นางสาววาสนา  อุปสาร
 เหรัญญิก  ผู้ช่วยเหรัญญิก
   
pongsak sirisombun
นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสุข นายศิริสมบุญ  ตอวิวัฒน์
 กรรมการ  กรรมการ
   
 vilai  praichumpon
นางวิไล  สมนึก นายพรายจุมพล  สายเสมา
 กรรมการ กรรมการ 
คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้