คณะกรรมการชุดที่47

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 47
  wanpen
นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา
  ประธานกรรมการ
   
aroonrat urai
นางอรุณรัตน์  ศุภวรรณาวิวัฒน์ นางอุไร  เจนวิทยา
รองประธานกรรมการคนที่1 รองประธานกรรมการคนที่2
   
saman  wassana a
ว่าที่ร้อยเอกสมาน  บุญช่วย นางสาววาสนา  อุปสาร
 เลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ
   
wanida kannika
นางวนิดา  เมฆวิมล นางสาวกรรณิการ์  ยุภาศ
 เหรัญญิก  ผู้ช่วยเหรัญญิก
   
rudee pongsak
นางฤดี  แก้วคำไสย์ นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสุข
 กรรมการ  กรรมการ
   
 sinthorn  praychumpol
นายสินทร  จันทะสาต นายพรายจุมพล  สายเสมา
 กรรมการ กรรมการ