คณะกรรมการชุดที่46

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46
  wanpen
นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา
  ประธานกรรมการ
   
aroonrat lakkana
นางอรุณรัตน์  ศุภวรรณาวิวัฒน์ นางลักขณา  ทองมี
รองประธานกรรมการคนที่1 รองประธานกรรมการคนที่2
   
 rudee  janthana
นางฤดี  แก้วคำไสย์  นางจันทนา  พูลผล
 เลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ
   
 saman  wanida
ว่าที่ร้อยเอกสมาน  บุญช่วย นางวนิดา  เมฆวิมล
 เหรัญญิก  ผู้ช่วยเหรัญญิก
   
 urai  wilai
นางอุไร  เจนวิทยา นางวิไล  สมนึก 
 กรรมการ  กรรมการ
   
 sinthorn  pongsak
นายสินทร  จันทะสาต นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสุข
 กรรมการ กรรมการ