คณะกรรมการชุดที่45

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45

 

  wanpen
นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา
  ประธานกรรมการ
   
vassana kannika
นางสาววาสนา  อุปสาร นางสาวกรรณิการ์  ยุภาศ
รองประธานกรรมการคนที่1 รองประธานกรรมการคนที่2
   
 ruedee  janthana
นางฤดี  แก้วคำไสย์  นางจันทนา  พูลผล
 เลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ
   
 samarn  lakkana
ว่าที่ร้อยเอกสมาน  บุญช่วย นางลักขณา  ทองมี
 เหรัญญิก  ผู้ช่วยเหรัญญิก
   
 aroonrat  vilai
นางอรุณรัตน์  ศุภวรรณาวิวัฒน์ นางวิไล  สมนึก 
 กรรมการ  กรรมการ
   
 sinthon  praijumpon
นายสินทร  จันทสาต นายพรายจุมพล  สายเสมา
 กรรมการ กรรมการ