หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

loan stpcoop

logo mini  เงินกู้สามัญ

          supertart สามัญข้าราชการ

          supertart สามัญลูกจ้างประจำ

          supertart สามัญพนักงานราชการ
 

logo mini  เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

          supertart ฉุกเฉินข้าราชการ

          supertart ฉุกเฉินลูกจ้างประจำ

          supertart ฉุกเฉินพนักงานราชการ

logo mini  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

          supertart เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
 

logo mini  เงินกู้สามัญใช้หุ้นเป็นหลักประกัน

          supertart เงินกู้สามัญใช้หุ้นเป็นหลักประกัน