ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

flas general

       download คำขอทั่วไป

       download ใบมอบฉันทะ

       download ใบแสดงเจตนา

        downloadหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

 

flas regis

       download ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ

     download ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

       download ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ(บุคคลทั่วไป)

       download หนังสือแสดงความจำนงตั้งผู้รับประโยชน์(บุคคลทั่วไป)

 

flas debt

       download ขอส่งหักชำระหนี้

       download หนังสือยินยอมให้หักเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์

       download หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด

 

cremation

       download ใบสมัคร สสธท.สามัญ

       download ใบสมัคร สสธท.สมทบ

         download หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท.

         download หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มหรือลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์(สสธท.)

         download หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล และที่อยู่(สสธท.)

         download หนังสือแจ้งการขอโอนย้ายสมาชิก (สสธท.)

       download ใบสมัคร สามัญ สส.ชสอ.

        download ใบสมัคร สมทบ สส.ชสอ.

       download หนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ สส.ชสอ

         download หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิก สส.ชสอ.

         download หนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูลสมาชิก(สส.ชสอ.)

         download หนังสือขอโอนย้ายสมาชิก (สส.ชสอ.)

         download ใบสมัครสมาชิก ส.ส.ป.ท.

         download หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ ส.ส.ป.ท.

         download หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิก ส.ส.ป.ท.

         download ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.)

         download ใบสมัครล้านอีสาน 

 

flas orther

       download ใบของดการส่งหุ้น

       download ใบแจ้งความจำนง กรณีเกษียณราชการ / ลาออกราชการ ( สมาชิกหน่วยข้าราชการ )

       download ใบแจ้งความจำนง กรณีเกษียณราชการ / ลาออกราชการ ( สมาชิกหน่วยลูกจ้างประจำ )

       download ใบแจ้งความประสงค์เพิ่มหุ้นในการกู้เงินสามัญ

       download ใบแจ้งเปลี่ยนคนค้ำประกัน

       download ใบยืนยันการกู้เงิน

       download หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้น-การส่งเงินฝาก-การส่งชำระหนี้