หน้าแรก

n30 2564

     จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด ชุดที 47 ครั้งที่ 23 /2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ ประชุมมีมติอนุมัติการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 ดังนี้

pdf  ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564