หน้าแรก

n48 2563

scholarship 2563

       จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด ชุดที่ 46 ครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 ดังนี้

pdf  ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

n44 2563

n46 2563

n43 2563