หน้าแรก

n47 2562

          ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ได้จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 แล้วนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอประกาศรายชื่่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562

pdf  ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562