หน้าแรก

brochure pai

cnxpai

 

กำหนดการทัศนศึกษา แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

sstp book 

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 36 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นมา สหกรณ์ฯ มีมติ ให้สมาชิกที่กู้เงินสหกรณ์ฯ (ยกเว้นกู้ทุนเรือนหุ้น และกู้ฉุกเฉิน) 

อ่านต่อ ให้มารับสมุดประจำตัวสมาชิก ส.ส.ป.ท.