หุ้น

การออกหุ้น

            สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

การถือหุ้น

            สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน   ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

            เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ  และเงินที่จ่ายควบกับ      เงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย

            ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมทำได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  แต่จำนวนหุ้น   ทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

            สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

            ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด  ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักลบกลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ปุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น

การชำระค่าหุ้นรายเดือนและการซื้อหุ้นเพิ่ม

            การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น    ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ  ทุกเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินเดือน

            กรณีมีทุนเรือนหุ้นไม่เกิน 10 ล้านบาท สามารถซื้อหุ้นเพิ่มด้วยเงินสดรวมหักจากเงินเดือนได้ รวมทั้งหมดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

            กรณีมีทุนเรือนหุ้นมากกว่า 10 ล้านบาท สามารถซื้อหุ้นเพิ่มด้วยเงินสดรวมหักจากเงินเดือนได้ รวมทั้งหมดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

            เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิกนั้น      ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้   โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ  ดำเนินการเห็นสมควรก็ได้

 

การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน

            สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 150 เดือน  หรือ    เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท  และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์  จะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน  หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

การแจ้งยอดจำนวนหุ้น

            สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้