สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ass scholarship

เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการ

1. สูติบัตรหรือบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน

2. ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา หรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา

3. สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้