สวัสดิการเงินบำเพ็ญกุศลศพ

welfare dead60 2

 

เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการ

1. แบบคำขอรับสวัสดิการบำเพ็ญกุศลศพ  (ใช้แบบคำขอทัวไป  ดาวน์โหลด )

2. ใบมรณะบัตร

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาทะเบียนสมรส

6. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้