สวัสดิการสมาชิก

stp logo mini  สวัสดิการสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพ

stp logo mini  สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

stp logo mini  สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

stp logo mini  สวัสดิการทุนเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ

stp logo mini  สวัสดิการค่ายังชีพแก่สมาชิกอาวุโส

stp logo mini  สวัสดิการทัศนศึกษาแก่สมาชิก