สวัสดิการสมาชิก

stp logo mini  สวัสดิการสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพ

stp logo mini  สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

stp logo mini  สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

stp logo mini  สวัสดิการทุนเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ/ค่ายังชีพ

stp logo mini  สวัสดิการทัศนศึกษาแก่สมาชิก