เงินฝากออมทรัพย์

หลักเกณฑ์และวิธีการฝาก-ถอนเงินออมทรัพย์

1. การเปิดบัญชี

     - เปิดรับฝากเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
     - การขอเปิดบัญชีครั้งแรกต้องมาด้วยตนเอง พร้อมยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบที่สหกรณ์กำหนดและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     - วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 200 บาท
     - สมาชิกแต่ละคนจะเปิดบัญชีเงินฝากได้เพียงหนึ่งบัญชี


2. การฝากเงิน
     - ฝากด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด"
     - โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด" ทางธนาคารที่สหกรณ์ได้แจ้งไว้ แล้วแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่โอนเงินทันที


3. การถอนเงินฝาก
     - การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากจะถอนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 200 บาท
     - การถอนเงินสดตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป ให้แจ้งการถอนล่วงหน้าก่อน 1 วัน ถ้าแจ้งในวันนั้นจะได้รับเป็นเช็ค


4. การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
     - คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี


5. สมุดเงินฝากชำรุดหรือสูญหาย
     - หากสมาชิกทำสมุดเงินฝากชำรุดหรือสูญหายและประสงค์จะให้สหกรณ์ออกสมุดเงินฝากเล่มใหม่ สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียม 30 บาท ต่อเล่ม