หน้าแรก

SH Logo

    ตามที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ได้ขอโอนย้ายไปเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัดนั้น สหกรณ์ฯ ไม่สามารถโอนย้ายสมาชิกดังกล่าวได้ เนื่องจากขัดต่อระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการโอนย้ายของสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2548 (ตามเอกสารแนบท้าย) กรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ สมาชิกจะต้องชำระหนี้ที่มีภาระผูกพันกับสหกรณ์ฯ รวมทั้งแจ้งสมาชิกที่ค้ำประกันเพื่อเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน แล้วลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ จึงจะไปสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัดได้

    อนึ่ง   การกลับเข้ามาเป็นสมาชิกออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ใหม่อีกครั้ง ทางสหกรณ์ฯ จะไม่นับอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องให้    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

SH Logo


สำหรับสมาชิกที่ ปิดหนี้ เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต    สามารถยื่นเรื่องขอเวนคืนค่าเบี้ยประกันชีวิตได้ที่สหกรณ์ฯ  โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
    1. ใบคำร้องทั่วไป
    2.  สำเนาบัตรประชาชน (ลงสำเนาถูกต้อง)
    3.  หากเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ชื่อ - นามสกุล ให้แนบหลักฐานหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ - สกุล
    4. ใบเสร็จรับเงินการปิดหนี้ (ถ้าเป็นสำเนาใบเสร็จ ให้ลงสำเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ : การขอคืนค่าเบี้ยประกันชีวิต สมาชิกจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประกันเต็มจำนวนตามที่เสียไป     ซึ่งทางบริษัทประกันชีวิตฯ   จะหักค่าเบี้ยประกันที่ได้คุ้มครองไปแล้วออก 

sspt logo

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ป.ท.)
เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม: ส.ส.ป.ท. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 70 ปี

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้