หน้าแรก

divagv 60

 

     สมาชิกสามารถรับทราบยอดปันผล - เฉลี่ยคืน  ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  ได้ที่ ระบบเว็บไซต์ข้อมูลสมาชิก http://www.sunpasitcoop.com/online/login.php?ref=/online/ หรือที่แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 

sunpait app

 

supertart คู่มือการใช้งานระบบเว็บไซต์ข้อมูลสมาชิก และแอพพลิเคชั่นสหกรณ์

       เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ  โดยให้สมาชิก1 คน ใช้สิทธิ์เลือกตั้งดังนี้

            - เลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จำนวน 6 คน

            - เลือกตั้งตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการจำนวน 3 คน

vote60 1

       โดยการเลือกตั้งจะใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง แบบกดปุ่ม จากกรรมการการเลือกตั้งประจำตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตั้งแต่เวลา 08.00 -14.00 น. โดยให้เตรียมบัตร

ประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรที่มีรูปภาพแสดงตนของสมาชิกเพื่อแสดงตนก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง

vote60 2

tour china       ขอเชิญสมาชิกและผู้ติดตาม โครงการทัศนศึกษาประเทศจีน-จางเจียเจี้ย (วันที่ 27 มี.ค. - 3 เม.ย. 60) เข้าร่วมฟังชี้แจงรายละเอียดการเดินทาง วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พร้อมรับกระเป๋าเดินทาง

welfare dead60
welfare dead60 1
welfare dead60 2

Untitled 1
     เนื่องจากระบบการเงินทาง รพ. เกิดขัดข้อง จึงไม่สามารถหักเงินเดือนสมาชิกหน่วยลูกจ้างประจำ รพ. ส่งสหกรณ์ในเดือนธันวาคม 2559 ได้ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์ หน่วยลูกจ้างประจำ รพ. ให้นำสมุดเงินฝากธนาคาร(ที่เงินเดือนผ่าน) และสำเนาบัตรประชาชนไปติดต่องานการเงิน รพ. ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เพื่อที่จะได้หักและนำส่งสหกรณ์ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ : เฉพาะหน่วยลูกจ้างประจำ รพ. ที่หักไม่ได้ ส่วนหน่วยอื่นๆ หักได้ตามปกติ

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้