หน้าแรก

expan kstt

matpf notice

สมาชิกสหกรณ์ที่สมัคร กสธท. รอบที่ 3/2559 ติดต่อรับหนังสือสำคัญการป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในวันเวลา ราชการ

kstt

kstt 4 2559

kstht

     อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 แห่งข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2560 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ และประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเท่านั้น ที่มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. โดยสมัครใจอย่างทั่วถึง

pdf ประกาศรับสมัคร

sstt 01

sstt 02