กิจกรรมที่สมาชิกควรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม

1. การประชุมสามัญ / การประชุมใหญ่
สหกรณ์จะมีการประชุมใหญ่ประจำปีๆ ละ 1 ครั้ง หลังสิ้นปีทางบัญชี ซึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์กำหนดตาม ปีงบประมาณเหมือนโรงพยาบาล ซึ่งจะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 150 วัน หลังสิ้นปีทางบัญชีประมาณเดือนตุลาคม ซึ่งในการประชุม
มีขั้นตอนและกิจกรรมดังนี้
1.1 สหกรณ์ออมทรัพย์จะมีการกำหนดวันและประกาศแจ้งให้ สมาชิกทราบก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน
1.2 การประชุมต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 100 คน จึงจะเปิดการประชุมได้
1.3 ในการประชุมสหกรณ์จะมีการรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดทั้งปีของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบและเพื่อให้สมาชิกพิจารณาในเรื่อง ต่อไปนี้
1.3.1 กำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งภายใน-ภายนอก หรืออื่นๆ
1.3.2 พิจารณา อนุมัติ งบดุลและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
1.3.3 พิจารณากำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
1.3.4 พิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับและระเบียบของ สหกรณ์
1.3.5 พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กิจกรรมสหกรณ์ที่สมาชิกควรเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรม คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด 18 1.3.6 กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ย ประชุมของกรรมการดำเนินการ กรรมการอื่นๆ และที่ปรึกษาใหม่ใหม่ตาม วาระกรรมการ
1.3.7 รับทราบการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์ และ ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นสมาชิก 1.3.8 กำหนดรูปแบบ / กิจกรรมซึ่งสหกรณ์ฯ คิดจะทำเพื่อ เกื้อหนุนหรือเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก
1.4 สมาชิกจะต้องเลือกคณะกรรมการดำเนินการใหม่ (ตามวาระของกรรมการในแต่ละปี) ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่ ดังนั้นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกคนพึงตระหนักและควรเข้าร่วม ประชุมสามัญ

2. การเข้าร่วมประชุมสัมมนา / วิชาการเรื่องของสหกรณ์ในด้านต่างๆ


3. การเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สำคัญอย่างไร
ในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สมาชิกทุกคนไม่สามารถ ดำเนินการเองได้ จึงมีความจำเป็นในการเลือกคณะกรรมการเข้ามาดำเนินการ แทนเพื่อ
3.1 ปกป้อง พิทักษ์สิทธิ และผลประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์ฯ
3.2 ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ แทนสมาชิก
3.3 กำหนดแผนงานดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้ กำไรให้สหกรณ์ฯ มีความมั่นคงและก้าวหน

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้