การหมดจากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

1. ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
2. ถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์
3. ถูกให้ออกจากงานประจำ
4. เป็นคนไร้ความสามารถ
5. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
6. ตาย

 

supertart การลาออกจากสหกรณ์
สมาชิกจะลาออกจากสหกรณ์ได้ต่อเมื่อ
1. ไม่มีภาระหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ และต้องไม่ติดเป็นผู้ค้ำประกัน สมาชิกเท่าใด
2. ต้องยื่นแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
3. จะถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ต่อเมื่อคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาอนุมัติแล้วเท่านั้น
4. ผู้ที่ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก จะต้องคงหุ้นของตนเองไว้ จนถึงสิ้นปีบัญชี จึงจะได้เงินปันผลสำหรับปีนั้น แต่ถ้าถอนหุ้นก่อนสิ้นปีบัญชี จะไม่ได้รับเงินปันผล

 

supertart การให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1. ขาดการชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดชำระ รวมถึงหกเดือน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ
2. นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่สหกรณ์อนุมัติไป
3. มีเหตุบกพร่องตามหลักประกันแล้วไม่แก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
4. ขาดส่งเงินชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา สองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังกล่าวนั้นถึงสามคราวสำหรับ เงินกู้รายหนึ่งๆ

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้