สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก

ประเภทของสวัสดิการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสวัสดิการ เป้าหมายที่ได้รับสวัสดิการ จำนวนเงิน
 1. ทุนการศึกษาบุตร  - ผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร
ต้องเป็นสมาชิก
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวัน
ประกาศรับสมัครขอรับทุน
- สมาชิกหนึ่งคนสามารถ
ขอรับทุนได้ 1 ทุน
- กรณีที่บิดา มารดา
เป็นสมาชิก ให้ได้รับทุน
เพียง 1 ทุน
- บุตรที่ขอรับทุนต้อง
ไม่ใช่บุตรของสมาชิก
ที่ได้รับทุนติดต่อกันทุกปี
หลักฐานการขอรับทุน
1) สำเนาบัตรประชาชน
ของสมาชิก
2) หลักฐานการศึกษาของ
บุตรในปีที่ขอรับทุน
3) สูติบัตรหรือสำเนา
ทะเบียนบ้านที่มีชื่อ
บุตรสมาชิก
4) กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกัน
ให้แสดงหนังสือสำคัญ
ในการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 - บุตรของสมาชิกสามัญ/
สมทบที่กำลังศึกษาอยู่
อายุไม่เกิน 30 ปี ในวัน
รับสมัคร
1) ประถมศึกษาตอนต้น
(ป.1-ป.3)
2) ประถมศึกษาตอนปลาย
(ป.4-ป.6)
3) มัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1-ม.3)
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.4-ม.6 / เทียบเท่า)
5) อุดมศึกษา
 - ตามมติของ
ที่ประชุม
ในแต่ละปี
 2. สวัสดิการเกษียณ
อายุราชการหรือ
ลาออกจาก
ราชการ


 - สมาชิกต่ำกว่า 5 ปี
ได้รับเงิน 1,000 บาท
- สมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
ได้รับเงิน 1,000 บาท/ปี
- สมาชิกสมทบได้รับเงิน
ช่วยเหลือตามระเบียบนี้
จำนวนครึ่งหนึ่ง
- ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์
ได้รับเงิน 500 บาท
 - สมาชิกสามัญ/สมทบ
- จนท.โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ /
วพพ.สรรพสิทธิประสงค์
ที่เกษียณอายุราชการ/
ลาออกจากราชการในปีนั้น
 - ตามระยะเวลา
ที่เป็นสมาชิก

 3. สวัสดิการสมาชิก
ที่เป็นข้าราชการ
บำนาญและที่
เกษียณอายุราชการ
ที่ยังเป็นสมาชิก
ออมทรัพย์
(หรือสวัสดิการ
ค่ายังชีพ) - คิดตามเกณฑ์อายุ
มีการมอบทุนทุกปีในเดือน
ธันวาคม
1) อายุ 65 ปีบริบูรณ์ได้รับ
5,000 บาท
2) อายุ 70 ปีบริบูรณ์ได้รับ
10,000 บาท
3) อายุ 75 ปีบริบูรณ์ได้รับ
15,000 บาท
4) อายุ 80 ปีบริบูรณ์ได้รับ
20,000 บาท
 - สมาชิกสามัญ/สมทบที่
เป็นข้าราชการบำนาญ
หรือที่เกษียณอายุ
ราชการ - ตามเกณฑ์อายุ

 4. สวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกถึงแก่กรรม
 - เมื่อสมาชิกเสียชีวิต
สหกรณ์จ่ายสวัสดิการแก่
ญาติสายตรง หรือบุคคล
ที่สมาชิกแจ้งไว้ ตามระยะ
เวลาการเป็นสมาชิก
1) ตั้งแต่ 6 เดือน-1 ปีได้รับ
1,000 บาท
2) สมาชิก 1 ปีขึ้นไปได้รับ
จำนวน 10,000 บาท/ปี
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
เอกสารที่นำมาขอรับสวัสดิการ
1) สำเนาใบมรณบัตร
2) สำเนาทะเบียนสมรส
3) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน(ผู้ถึงแก่กรรม)
4) สำเนาทะเบียนบ้าน
5) สำเนาบัตรประชาชน
และทะเบียนบ้าน
ผู้รับผลประโยชน์
- สมาชิกสมทบได้รับเงิน
ช่วยเหลือตามระเบียบนี้
จำนวนครึ่งหนึ่ง
 - สมาชิกสามัญ/สมทบ  - ตามระยะเวลา

ที่เป็นสมาชิก

 5. เงินสงเคราะห์

บำเพ็ญกุศลศพ

 1) ผู้เสียชีวิตเป็นสมาชิก

ได้รับ 25,000 บาท
2) ผู้เสียชีวิตเป็นคู่สมรส
ตามกฎหมายของสมาชิก
ได้รับ 20,000 บาท
3) บุตรของสมาชิก
ได้รับ 20,000 บาท
4) บิดา-มารดาของสมาชิก
ได้รับ 10,000 บาท
(กรณีบุตรเป็นสมาชิกหลายคน
ให้ใช้สิทธิได้ 1 คน)
5) สมาชิกสมทบได้รับเงิน
สวัสดิการเหมือนสมาชิก
สามัญ แต่ได้รับเงิน
ครึ่งหนึ่งของสมาชิก
สามัญ
เอกสารที่นำมาขอรับสวัสดิการ
* เหมือนกับการขอรับเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกถึงแก่กรรม

 - สมาชิกสามัญ/สมาชิก

สมทบ

 - ตามเกณฑ์อายุ
 6. สวัสดิการ

การทัศนศึกษา
และเพื่อการศึกษา
อบรม

 - สมาชิกสามัญ/สมาชิกสมทบ

ที่ไม่เคยไปจะได้ส่วนลด
ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่
สหกรณ์กำหนด
- สมาชิกที่เคยไป สมาชิก
สมทบบุคคลในครอบครัว
ของสมาชิก หรือคนอื่น
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เองทั้งหมด (เต็มราคา)
- สหกรณ์อาจจัดโครงการ
เพื่อการศึกษาอบรมให้กับ
สมาชิก โดยจัดในสถานที่
หรือนอกสถานที่
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
ให้กับสมาชิก

 - สมาชิกสามัญ/สมาชิกสมทบ


- สมาชิกสามัญ/สมาชิกสมทบ

 - ตามเกณฑ์ที่

สหกรณ์กำหนด
ของแต่ละ
แพ็คเกจทัวร์

- ตามเกณฑ์ที่
สหกรณ์กำหน

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้