เป็นสมาชิกสหกรณ์ดีอย่างไร

เมื่อพูดถึงประโยชน์ของสมาชิกสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก คือสิ่งที่คณะกรรมการดำเนินการตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ตระหนักและ พร้อมให้ความสำคัญกับสมาชิก สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนจากการเป็น สมาชิกหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. เงินค่าหุ้นซึ่งสมาชิกมีสิทธิ์ซื้อหุ้นรายเดือนตั้งแต่แรกที่เข้าเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้นถือว่าเป็นการฝึกวินัยการออมทรัพย์ที่ดี ต้องฝากทุกเดือนเป็นมรดก ให้ตัวเองยามเกษียณ
2. สหกรณ์ส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกทุกคน โดยให้สมาชิก เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจำเดือน เป็นเงินออมในอนาคตใช้เมื่อยามขัดสน
3. สิทธิกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ กู้เงินยามขัดสน
4. สิทธิรับเงินปันผลตามทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถือหุ้นในอัตราที่สหกรณ์ กำหนด
5. สิทธิรับเงินเฉลี่ยคืนตามจำนวนดอกเบี้ยสะสมในอัตราดอกเบี้ยที่ สหกรณ์กำหนด
6. สิทธิรับทุนสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิกตามที่สหกรณ์กำหนด การเป็นสมาชิกสหกรณ์คงไม่ได้มีดีแค่การกู้เงิน แต่สหกรณ์ยังสอนให้ รู้จักความพอเพียง การออมเงิน และความเอื้ออาทรต่อกัน

supertart  การตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์หรือใบแสดงเจตนา

สหกรณ์ฯ มีแบบฟอร์มใบแสดงเจตนา สำหรับให้สมาชิกแจ้ง ความประสงค์ หรือสมาชิกอาจทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นผู้รับโอน ผลประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่กรรม โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้ ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ให้ทำตามลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลม ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอน ผลประโยชน์ที่ได้กำหนดและมอบไว้กับสหกรณ์แล้ว ให้ทำเป็นหนังสือตาม ลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลมมอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอน ผลประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมา แสดงต่อสหกรณ์ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงิน

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้