เงื่อนไขการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

1. การเป็นสมาชิกโดยตรงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
    1.1 ในการสมัครใช้แบบฟอร์มที่กำหนดของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และมีคู่สมรส (ถ้ามี) เซ็นรับรอง และมีผู้บังคับบัญชารับรอง และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30 บาท
    1.2 สหกรณ์ออมทรัพย์จะหักค่าหุ้นตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ
    1.3 สมาชิกสามารถย้ายหรือโอนไปสหกรณ์อื่นได้ เมื่อสมาชิก ย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น โดยปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์
    1.4 สมาชิกเมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์จะสมัคร เป็นสมาชิกใหม่ต้องครบ 6 เดือนจึงจะสมัครใหม่ได้


2. การเป็นสมาชิกโดยการโอนจากสหกรณ์อื่น
    2.1 เป็นผู้ที่โอนมารับราชการในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
    2.2 ต้องยื่นใบสมัครเหมือนการสมัครเป็นสมาชิกใหม่ครั้งแรกกับ สหกรณ์และต้องโอนหุ้นจากสหกรณ์เดิมมาให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์โดยสหกรณ์ จะนับอายุการเป็นสมาชิกต่อจากสหกรณ์เดิม


3. การถือหุ้นของสมาชิก
    3.1 สมาชิกต้องถือหุ้น (ซื้อหุ้น) ของสหกรณ์เป็นรายเดือน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของเงินเดือนและชำระการถือหุ้น (ซื้อหุ้น) โดยวิธีหักเงินเดือน และสหกรณ์จะแจ้งยอดการถือหุ้นให้สมาชิกทราบทุกเดือน คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด 5
    3.2 สมาชิกใดที่ถือหุ้นเป็นรายเดือนไม่น้อยกว่า 150 เดือน หรือ มีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชำระค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้ง ความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
    3.3 การขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน (เพิ่ม/ลด/งด) สมาชิกจะ ต้องทำหนังสือถึงคณะกรรมการดำเนินการ
หมายเหตุ เงินค่าหุ้นจะถอนคืนได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

    3.4 สมาชิกสามารถใช้เงินค่าหุ้นค้ำประกันกู้เงินได้ในวงเงินไม่เกิน ร้อยละ 90 ของเงินหุ้น

    3.5 สมาชิกที่ขาดการส่งหุ้นรายเดือนติดต่อกัน 3 เดือนอาจถูก ให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้