เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

supertart  เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด หมายถึง บุคคลที่เป็นสมาชิกสามัญและบุคคลที่เป็น สมาชิกlมทบ
สมาชิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ


1. สมาชิกสามัญ หมายถึง ผู้ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์ที่จะใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นการประจำ
2. สมาชิกสมทบ หมายถึง ผู้ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์ที่จะใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นการประจำ

supertart  คุณสมบัติของสมาชิก

1. เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้เห็นชอบในวัตถุ ประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
2. เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย มติและคำสั่งของสหกรณ์
3. สมาชิกสามัญ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานของรัฐ สังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำของสหกรณ์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่/พนักงานอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
4. สมาชิกสมทบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์อุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้