การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

money3

1. ธุรกิจรับฝากเงิน ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ และรับฝากเงินจาก สมาชิกและสหกรณ์อื่น

2. ธุรกิจการให้เงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่น

3. ธุรกิจการให้เงินกู้เพื่อการเคหะ เพื่อซื้อรถยนต์และเพื่อซื้อสินค้า แก่สมาชิก

4. ธุรกิจการจัดหารายได้เพิ่ม ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด เช่น การลง ทุน ซื้อหุ้นของสถาบันที่มั่นคง ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ การออกตั๋ว สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

5. ธุรกิจการจัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์

6. ธุรกิจการให้บริการอื่นๆ แก่สมาชิก กระทำการต่างๆ ตามที่ อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าว ข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ อนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อขาย หรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สิน แก่สมาชิกหรือของสมาชิกณ์ออมทรัพย์ฯ

money

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้