บทนำ ที่ตั้ง ตราสหกรณ์

supertart  บทนำ

        สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวโดยสมัครใจของบุคคลที่มีความมุ่งหวังที่จะ ยกฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักอุดมการณ์ สหกรณ์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้สมาชิกดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง มุ่งส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและ ครอบครัว ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ในเชิงบูรณาการ มีการดำเนินธุรกิจของ สหกรณ์ให้กับสมาชิกภายในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 

supertart  ที่ตั้งสำนักงาน

        เลขที่ 247/1 อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

supertart  ตราของสหกรณ์ ฯ

SH Logo

มีลักษณะเป็นรูปวงกลม มีรูปงูพันคบเพลิงอยู่ตรงกลางรอบนอกเป็นชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด หมายถึง การรวมพลังมวลสมาชิก เพื่อความแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรือง

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้