หน้าแรก

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี  จำกัด

 

1. จำนวนสมาชิก (คน)  2,694
    1.1 จำนวนสมาชิกสามัญ (คน)  2,049
    1.2 จำนวนสมาชิกสมทบ (คน)  645
2. สินทรัพย์รวม 2,517,976,502.73
    2.1 เงินให้สมาชิกกู้ 2,263,729,109.96
    2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 20,215,000.00
    2.3 เงินลงทุน 209,170,630.77
          2.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 49,328,142.35
          2.3.2 เงินลงทุนระยะยาว 80,457,500.00
          2.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น 79,384,988.42
    2.4 สินทรัพย์อื่นๆ 24,861,762.00
3. หนี้สินรวม 1,066,962,092.02
    3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก 906,195,253.54
    3.2 เงินกู้ยืม 148,145,500.00
    3.3 หนี้สินอื่น 12,621,338.48
4. ทุนของสหกรณ์ 1,352,999,498.25
   4.1 ทุนเรือนหุ้น 1,260,706,640.00
   4.2 ทุนสำรอง 90,092,832.00
   4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ 2,200,026.25
   4.4 กำไรสุทธิ 98,014,912.46
5. รายได้ 151,100,284.77
6. ค่าใช้จ่าย 53,085,372.31