เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2565

  • พิมพ์
  suda  
  นางสุดา  เชื้อสิงห์  
  ผู้จัดการ  
     
  bangon  
  นางบังออน  คำเพชร   
  ผู้ช่วยผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่เงินฝาก
                                                          
juthalai nanthapong kanyaphon
นางจุฑาไล  พลาศรี นายนันทพงศ์  ชยาทิกุล นางสาวกัญญาพร  อมรสิทธิเจริญ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
     
salisa unalom suchat
นางสาวศลิษา  ใจชอบ นางสาวอุณาโลม  พิลาชัย
นายสุชาติ  ชนะมี
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
     
 watjanee    thulika
 นางสาววัจนีย์  พิมพาชัย    นางสาวฑุลิกา  รูปทอง
 เจ้าหน้าที่บัญชี    เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ