เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2562

  • พิมพ์
  suda  
  นางสุดา  เชื้อสิงห์  
  ผู้จัดการ  
     
   khongkha  
นางสาวคงคา  ประสานพิมพ์ 
   ผู้ช่วยผู้จัดการ
                                                          
bangon unalom jutalai
นางบังออน  คำเพชร นางสาวอุณาโลม  พิลาชัย นางจุฑาไล  พลาศรี
เจ้าหน้าที่เงินฝาก เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
salisa nanthaphong suchat
นางสาวศลิษา  ใจชอบ นายนันทพงศ์  ชยาทิกุล นายสุชาติ  ชนะมี
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
     
  watjani  
  นางสาววัจนีย์  พิมพาชัย  
  เจ้าหน้าที่บัญชี