คณะกรรมการชุดที่48

  • พิมพ์
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48
chansak
นายชาญศักดิ์  จึงมั่นคง
  ประธานกรรมการ
   
ruedee kannika
นางฤดี  แก้วคำไสย์ นางสาวกรรณิการ์  ยุภาศ
รองประธานกรรมการคนที่1 รองประธานกรรมการคนที่2
   
wassana  pongsak
นางสาววาสนา  อุปสาร นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสุข
 เลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ
   
chantana vilai
นางจันทนา   พูลผล นางวิไล   สมนึก
 เหรัญญิก  ผู้ช่วยเหรัญญิก
   
sintorn prayjompon
นายสินทร  จันทะสาต นายพรายจุมพล  สายเสมา
 กรรมการ  กรรมการ
   
 paiwan  sirisombun
นายไพวัณ  วัฒนราษฎร์ นายศิริสมบุญ  ตอวิวัฒน์
 กรรมการ กรรมการ