จองคิวกู้สามัญ

head qloan

เอกสารประกอบการยื่นกู้
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 1 ชุด

1. ผู้กู้
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - สำเนาบัตรประจำตัวคู่สมรส, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า, สำเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี)
      - สมุดเงินฝากสหกรณ์ (ของผู้กู้)
      - ใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนล่าสุด

2. ผู้ค้ำประกัน
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - สำเนาบัตรประจำตัวคู่สมรส, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า, สำเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี)

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้