สวัสดิการเงินบำเพ็ญกุศลศพ

  • พิมพ์

welfare dead60 2

 

เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการ

1. แบบคำขอรับสวัสดิการบำเพ็ญกุศลศพ  (ใช้แบบคำขอทัวไป  ดาวน์โหลด )

2. ใบมรณะบัตร

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาทะเบียนสมรส

6. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)