หน้าแรก

  • พิมพ์

samakom 60

          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) ได้รับแจ้งจากสมาคมฯ เรื่องการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสภาพประจำปี 2560 ดังนั้นจึ่งขอให้ท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ดังกล่าว นำส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสภาพสมาชิก  ภายในวัน ที่ 9 ธันวาคม 2559  ในวัน เวลาราชการ

 

 อัตราเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสธท. ประจำปี 2560

sstt 60

 

 

 อัตราเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สส.ชสอ. ประจำปี 2560

 chso 60