หน้าแรก

     สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) สามารถดูข้อมูลเบื้องต้นของตนเองได้แล้ววันนี้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1. ให้เข้าเว็บตาม URL นี้  http://tca1.ifsct.net/FSCT/GCOOP/Saving/

2. ใช้เลือกสมาคมที่ต้องการดูข้อมูล ดังรูป

sstt 1_2557

 

ประจำรอบที่ วันที่รับสมัคร ค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี เงินสงเคราะห์เก็บไว้ล่วงหน้า วันที่เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ ช่วงอายุ
1/2557 1 มกราคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 20     20 4,000 1 เมษายน 2557 ไม่เกิน 60 ปี

 

download  รายละเอียดอื่น ๆ

download  ใบสมัครสมาชิกประเภท สามัญ

download  ใบสมัครสมาชิกประเภท สมทบ

sstt 2_2556 

 

  arrow1  รายระเอียดการสมัคร

  arrow1  ใบสมัครสมาชิกสามัญ

  arrow1  ใบสมัครสมาชิกสมทบ

sstt 4_2556

 

ประจำรอบที่ วันที่รับสมัคร ค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี เงินสงเคราะห์เก็บไว้ล่วงหน้า วันที่รับเป็นสมาชิกภาพ ช่วงอายุ
4/2556 1 ตุลาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2556 20     20 4,000 1 มกราคม 2557 ไม่เกิน 60 ปี

 

download  ใบสมัครสมาชิกประเภท สามัญ

download  ใบสมัครสมาชิกประเภท สมทบ

44

       ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) ได้ทำการจดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 เลขที่ นบ73801/002 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการให้กับครอบครัวสมาชิกของสหกรณ์เมื่อถึงแก่กรรมแบ่งเบาภาระผู้ค้ำประกัน และเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัดแล้วนั้น
       อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 มาตรา 30 และข้อบังคับสมาคม สสธท. ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคม สสธท. ชุดที่ 1 ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 มีมติเห็นชอบกำหนด แนวทางปฏิบัติการนำส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดการเรียกเก็บดังตารางต่อไปนี้    download