สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

1. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและคำสั่ง ของสหกรณ์
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กร ที่เข้มแข็ง
3. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินงานและพัฒนาสหกรณ์ ให้เจริญ รุ่งเรือง มั่นคง และสอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
4. สมาชิกสามัญมีสิทธิเสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
5. สมาชิกควรเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ เพื่อเสนอความคิดเห็น ออกเสียงลงคะแนนมติต่างๆ ที่สำคัญของสหกรณ์ (ยกเว้นสมาชิกสมทบ)
6. สมาชิกสามัญมีสิทธิได้รับบริการทางธุรกิจทุกประเภทของสหกรณ์ ออมทรัพย์
7. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการค้ำประกันเงินกู้ของสหกรณ์ตามระเบียบ ของสหกรณ์
8. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิได้รับบริการวิชาการจากสหกรณ์
9. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามระเบียบ ข้อบังคับ มติและคำสั่งของสหกรณ์

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้