หน้าแรก

 • พิมพ์

 • ส.ส.ป.ท. จำหน่ายสมาชิกถึงแก่กรรม เดือน ม.ค. - มี.ค. 62

  ส.ส.ป.ท. จำหน่ายสมาชิกถึงแก่กรรม เดือน ม.ค. - มี.ค. 62

 • หยุดทำการเทศกาลสงกรานต์ 12 - 16 เม.ย. 62

  หยุดทำการเทศกาลสงกรานต์ 12 - 16 เม.ย. 62

 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2562

  ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2562

 • เปลี่ยนแปลงตารางการกู้เงินทุนเรือนหุ้น ฉุกเฉิน เดือนเม.ย. - พ.ค. 2562

  เปลี่ยนแปลงตารางการกู้เงินทุนเรือนหุ้น ฉุกเฉิน เดือนเม.ย. - พ.ค. 2562

 • เปลี่ยนแปลงตารางการกู้เงินสามัญเดือนเมษายน 2562

  เปลี่ยนแปลงตารางการกู้เงินสามัญเดือนเมษายน 2562

 • การรับฝากเงินออมทรัพย์ ของสมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 49(2)ข.

  การรับฝากเงินออมทรัพย์ ของสมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 49(2)ข.

อ่านทั้งหมด +

อ่านทั้งหมด +

IMAGE
 

อ่านทั้งหมด +

การโอนเงิน

        การโอนเงินเข้าบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ เพื่อซื้อหุ้น ชำระเงินกู้ หรือฝากเงิน โดยเอาเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้ 

ktb  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่บัญชี  322-0-61866-9
gsb logo  ธนาคารออมสิน  สาขาถนนยุทธภัณฑ์ เลขที่บัญชี  020-134-279-809
bkb logo  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่บัญชี  475-300-352-6
thanachart logo  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี  606-2-01560-7
tbm logo  ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี  305-2-09070-5

 หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่โอนเงินทันที

 

แจ้งสมาชิกทราบ

        -  เวลารับ - จ่ายเงินสหกรณ์  08.30 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

        - สมาชิกที่ต้องการถอนเงินสดตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป ให้แจ้งการถอนล่วงหน้าก่อน 1 วัน ถ้าแจ้งในวันนั้นจะได้รับเป็นเช็ค

        - การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เล่มสีเทา)  ถ้าสมาชิกถอนเกินเดือนละ 1 ครั้ง สหกรณ์ฯ จะหักค่าธรรมเนียมการถอนครั้งละ 100 บาท